Disclaimer

Hoewel we onze uiterste best doen om de juistheid en de volledigheid van de informatie op deze website te waarborgen, kan de beschikbaarheid, de juistheid en de volledigheid hiervan niet worden gegarandeerd.

Kroneman Industriële Automatisering BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die ontstaat door het gebruiken van, het vertrouwen op of het verrichten van welke handelingen dan ook naar aanleiding van de op de website verstrekte informatie.

Kroneman Industriële Automatisering BV wijst iedere aansprakelijkheid af voor de gevolgen van beslissingen die worden genomen op grond van de ter beschikking gestelde informatie. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Indien informatie die op de website is opgenomen ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn. Wijzigingen en typefouten voorbehouden.

Uw persoonlijke gegevens zullen niet aan partners of derden worden verstrekt. Hiermee wordt op discrete wijze omgegaan conform de Wet Privacygegevens.

 

Email disclaimer

Het bericht (inclusief de eventuele bijlagen) is vertrouwelijk. Wanneer u dit bericht ten onrechte heeft ontvangen, dient u de afzender hiervan onmiddellijk per kerende e-mail op de hoogte te brengen en dit bericht te verwijderen uit uw systeem. Elk onbevoegd gebruik en/of onbevoegde verspreiding van dit bericht is niet toegestaan. U wordt erop gewezen dat e-mailberichten aan wijziging onderhevig kunnen zijn. Kroneman Industriële Automatisering BV is niet aansprakelijk voor de onjuiste en onvolledige overdracht van de informatie in dit bericht noch voor mogelijke vertraging in de ontvangst van dit bericht of schade aan uw systeem als gevolg van dit bericht. Kroneman Industriële Automatisering BV staat er niet voor in dat de integriteit van dit bericht behouden is gebleven noch dat dit bericht vrij is van virussen, niet is onderschept of vatbaar is geweest voor tussenkomst (door derden).

The message (including any attachments) is confidential and may be privileged. If you have received it by mistake please notify the sender by return e-mail and delete this message from your system. Any unauthorised use or dissemination of this message in whole or in part is strictly prohibited. Please note that e-mails are susceptible to change. Kroneman Industriële Automatisering BV shall not be liable for the improper or incomplete transmission of the information contained in this communication nor for any delay in its receipt or damage to your system. Kroneman Industriële Automatisering BV does not guarantee that the integrity  of this communication has been maintained nor that this communication is free of viruses, interceptions or interference.