Algemene Leveringsvoorwaarden

Kroneman Industriële Automatisering BV

Index

Artikel 1: TOEPASSELIJKHEID Artikel 11: EIGENDOMSVOORBEHOUD
Artikel 2: AANBIEDINGEN Artikel 12: BEPERKTE GEBRUIKSRECHTEN
Artikel 3: OVEREENKOMST Artikel 13: HUURVOORWAARDEN
Artikel 4: PRIJZEN Artikel 14: FACTURERING
Artikel 5: LEVERING EN LEVERTIJD Artikel 15: BETALING
Artikel 6: TRANSPORT Artikel 16: RENTE EN KOSTEN
Artikel 7: AANSPRAKELIJKHEID Artikel 17: TOEPASSELIJK RECHT
Artikel 8: OVERMACHT Artikel 18: GESCHILLEN
Artikel 9: RECLAMES Artikel 19: WIJZIGINGEN OF AANVULLINGEN VAN DEZE VOORWAARDEN
Artikel 10: GARANTIE  

 Downloaden

U kunt onze leveringsvoorwaarden ook in PDF formaat downloaden, dat doet u door op onderstaande link te drukken.

"Leveringsvoorwaarden_Kroneman.pdf" downloaden

 

Artikel 1: TOEPASSELIJKHEID Terug naar index

 1. Al onze aanbiedingen, overeenkomsten alsmede de uitvoering daarvan, worden beheerst door deze algemene voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeengekomen te worden
 2. Onder "de wederpartij" wordt in deze verstaan, iedere (rechts)-persoon, die met onze onderneming een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen
 3. Onder "goederen" wordt in deze voorwaarden verstaan: hardware en/of software en voorts al hetgeen dat voorwerp van overeenkomst kan zijn, met inachtneming van onze bedrijfsactiviteiten.
 4. Indien de wederpartij algemene voorwaarden hanteert, zijn deze voor ons niet bindend en worden op voorhand uitdrukkelijk van de hand gewezen en zullen onze algemene voorwaarden prevaleren.
 5. Door verwijzing naar deze voorwaarden op onze prijslijsten, offertes, aanvaardings- c.q. bevestigingsbrieven, ontvangstbewijzen, reçu's, rekeningen e.d., alsmede door het enkel (mondeling, telefonisch, per telex, telefax e.d.) plaatsen van een order en/of de in ontvangstname van de geleverde c.q. verhuurde goederen, wordt de wederpartij geacht stilzwijgend met deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan.

Artikel 2: AANBIEDINGENTerug naar index

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Voornoemd vrijblijvend aanbod moet worden beschouwd als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.
 2. Alle bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens zijn zo zorgvuldig -mogelijk samengesteld. Deze zijn voor ons slechts bindend indien dit schriftelijk door ons is bevestigd.
 3. Wij behouden ons het recht voor orders zonder opgaaf van redenen te weigeren, dan wel onder rembours te leveren.

Artikel 3: OVEREENKOMSTTerug naar index

 1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met ons eerst dan tot stand, nadat wij een opdracht schriftelijk hebben aanvaard c.q. hebben bevestigd. De aanvaarding c.q. bevestiging wordt geacht de overeenkomt juist en volledig weer te geven.
 2. Later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door ons personeel, binden ons slechts indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.
 3. Voor leveringen en/of werkzaamheden, waarvoor naar hun aard en omvang geen offertes c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
 4. Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde, dat de wederpartij - uitsluitend te onzer beoordeling - voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst. Controle hierop vindt plaats door onze kredietverzekeraar.
 5. Wij zijn gerechtigd bij of na de totstandkoming van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan betalings- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.
 6. Wij zijn gerechtigd bij of na de totstandkoming van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij een voorschot, van welke grootte dan ook, te verlangen.

Artikel 4: PRIJZENTerug naar index

 1. Elke prijsopgave geschiedt onder voorbehoud van prijswijziging, tenzij het tegendeel schriftelijk is overeengekomen.
 2. Tenzij anders vermeld, zijn onze prijzen:

  - gebaseerd op de tijdens de offerte- c.q. orderdatum geldende hoogte van inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale en overheidslasten, vrachten,
    assurantiepremies en overige kosten,
  - gebaseerd op levering "af ons bedrijf", zie artikel 5 lid 1,
  - exclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten,
  - exclusief de kosten van verpakkingen, in- en uitlading, vervoer en transportverzekering,
  - vermeld in Nederlandse valuta, eventuele koerswijzigingen worden doorberekend

 3. Indien de in het vorige lid genoemde kostprijsfactoren een verhoging ondergaan gedurende het tijdvak gelegen tussen de datum der offerte en die der levering en/of feitelijke ter beschikkingstelling van het verhuurde, zal de orderprijs c.q. verhuurprijs, met inachtneming van eventuele wettelijke voorschriften, door ons dienovereenkomstig worden verhoogd.

Artikel 5: LEVERING EN LEVERTIJDTerug naar index

 1. Tenzij anders overeengekomen geschiedt levering "af ons bedrijf". Onder levering "af bedrijf" wordt verstaan de levering van producten vanaf onze locatie te Dedemsvaart, Nederland.
 2. Levering in gedeelten (deelleveranties) is steeds toegestaan, tenzij anders overeengekomen. Voornoemde deelleveranties kunnen wij afzonderlijk factureren. Alsdan is de wederpartij verplicht te betalen overeenkomstig het bepaalde in artikel 15 van deze voorwaarden.
 3. Onder levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn waarbinnen de leveranties moeten worden opgeleverd.
 4. De opgave van levertijden geschiedt altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 5. Wij zijn verplicht de opgegeven levertijd zoveel mogelijk in acht te nemen, doch zijn in geen enkel opzicht aansprakelijk voor redelijke overschrijding daarvan die veroorzaakt wordt door onze leveranciers.
 6. Overschrijding van de levertijd verplicht ons niet tot enige vergoeding en geeft de wederpartij niet zonder meer het recht de overeenkomst te annuleren.
 7. Wanneer de goederen na het verstrijken van de leveringstijd door de wederpartij niet zijn afgenomen, staan zij te zijner beschikking opgeslagen, voor zijn rekening en risico.
 8. Geringe afwijkingen van de geleverde c.q. verhuurde goederen in afmeting, kleur, capaciteit, vorm en verpakking zijn voor de wederpartij nimmer aanleiding de order geheel of gedeeltelijk te annuleren.
 9. De wederpartij is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond bij aflevering op kwantitatieve tekorten of kwalitatieve beschadigingen te controleren. Dit geldt ook in de situatie genoemd in lid 7 van dit artikel. Eventuele tekorten of beschadigingen dienen overeenkomstig artikel 9 van deze voorwaarden aan ons kenbaar worden gemaakt.

Artikel 6: TRANSPORTTerug naar index

 1. Het transport geschiedt voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 7: AANSPRAKELIJKHEIDTerug naar index

 1. Behoudens de algemeen geldende rechtsregels van openbare orde en goede trouw zijn wij niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade aan roerend of onroerend goed, dan wel aan personen, zowel bij de wederpartij als bij derden. 
 2. Door het enkel in ontvangst nemen van de geleverde c.q. verhuurde goederen door of namens de wederpartij zijn wij gevrijwaard tegen alle eventuele aanspraken van de wederpartij en/of derden tot betaling van schadevergoeding, ongeacht of de schade is ontstaan tengevolge van fabricagefouten, dan wel door andere oorzaken.
  Met inachtneming van het elders in dit artikel gestelde zijn wij in ieder geval niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik van het geleverde of door het gebruik daarvan, voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is. 
 3. Onze aansprakelijkheid wordt mede beoordeeld op grond van onze eventuele product-/bedrijfsschadeverzekeringen. Behoudens de dekking hiervan is onze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot de netto -factuurwaarde van het geleverde c.q. het verhuurde. 
 4. Voldoening aan de geldende garantie/reclameverplichtingen en/of betaling van de vastgestelde schade door ons of onze assuradeur(en) wordt aangemerkt als enige en algehele schadevergoeding. Voor het overige vrijwaart onze wederpartij ons uitdrukkelijk en volledig.
 5. Wij zijn niet aansprakelijk voor gevolgschade van welke aard ook.

Artikel 8: OVERMACHTTerug naar index

 1. In geval van overmacht hebben wij het recht zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst geheel of ten dele als ontbonden te beschouwen, zonder dat wij daardoor tot enige schadevergoeding gehouden zullen zijn.
 2. Onder overmacht wordt te dezen verstaan: elke omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs voor de wederpartij niet meer van ons kan worden verlangd. In ieder geval wordt onder overmacht begrepen: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, watersnood, waterschade, molest, brand, bedrijfsbezetting, werkstaking, uitsluiting, bovenmatig ziekteverzuim van ons personeel, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden, contingenteringen, transportmoeilijkheden, bedrijfsstoringen bij ons c.q. bij onze leveranciers, alsmede wanprestatie door onze leveranciers waardoor wij onze verplichtingen jegens de wederpartij niet (meer) kunnen nakomen.
 3. Indien door overmacht de levering meer dan twee maanden vertraagd wordt, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst, in ieder geval inhoudende een vergoeding van de door ons gemaakte kosten.
 4. Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmachtveroorzakende omstandigheid is gebleken.

Artikel 9: RECLAMESTerug naar index

 1. Onverminderd het elders in deze voorwaarden bepaalde, dienen reclames binnen 15 dagen na (af)-levering van de goederen aan ons kenbaar gemaakt te worden.
 2. Indien de reclame door ons gegrond wordt bevonden, dan zijn wij uitsluitend verplicht tot kosteloos herstel c.q. vervanging van de ondeugdelijke goederen, zonder dat de wederpartij daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding ook.
 3. Reclames over facturen dienen, ingeval deze gelijk met de goederen van de wederpartij worden overhandigd, terstond aan ons kenbaar gemaakt te worden. Indien de facturen worden verzonden, dan dienen reclames binnen 8 dagen na verzenddatum der facturen schriftelijk te worden ingediend.
 4. Na het verstrijken van de termijnen, genoemd in de leden 1 en 3 van dit artikel, wordt de wederpartij geacht het geleverde, respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer in behandeling genomen.
 5. Het indienen van een reclame ontslaat de wederpartij nimmer van zijn betalingsverplichtingen jegens ons.
 6. Retournering van beschadigde c.q. ondeugdelijke goederen kan slechts geschieden na onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Na toestemming kan retournering slechts geschieden met factuur en franco.

Artikel 10: GARANTIETerug naar index

 1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, bedraagt de garantie één jaar.
 2. De omvang van de garantie wordt bepaald door onze leveranciersgarantie 

Artikel 11: EIGENDOMSVOORBEHOUDTerug naar index

 1. Alle door ons geleverde goederen blijven, tot het moment van volledige betaling van al hetgeen de wederpartij, uit welke hoofde ook, jegens ons verschuldigd is, hieronder tevens begrepen de toekomstige vorderingen op de wederpartij, met inbegrip van rente en kosten, ons eigendom.
 2. In geval van niet-betaling van een opvorderbaar bedrag, schorsing van betaling, aanvraag van surseance van betaling, faillissement, onder curatelestelling, overlijden of liquidatie van zaken van de wederpartij, zullen wij het recht hebben zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de opdracht het gedeelte daarvan dat nog geleverd moet worden, te annuleren en het mogelijk geleverde, doch niet of niet geheel betaalde, als ons eigendom terug te vorderen onder verrekening van het eventueel reeds betaalde, doch onverminderd onze rechten vergoeding te verlangen voor eventueel verlies of schade. In die gevallen is elke vordering welke wij ten laste van der wederpartij hebben, ineens en dadelijk opeisbaar
 3. De goederen kunnen door de wederpartij in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening worden gebruikt, doch mogen niet in onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid voor een vordering van een derde.
 4. Tot zekerheid voor correcte betaling van al onze vorderingen, verkrijgen wij bovendien eigendomsrecht tot zekerheid - door het ontstaan der vordering - op alle goederen die wij aan de wederpartij hebben geleverd en die zich nog onder hem bevinden.
 5. De wederpartij verplicht zich op eerste verzoek van ons:
  - de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffing- en waterschade en tegen diefstal en de
     polis van deze verzekering ter inzage te geven;
  - alle aanspraken van de koper op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan ons op de manier die
     wordt voorgeschreven in art.3:239 BW;
  - de vorderingen die de koper verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door ons geleverde zaken te verpanden
     aan ons op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;
  - de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van ons;
  - op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die ons ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken
     wil treffen en welke de koper niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf

Artikel 12: BEPERKTE GEBRUIKSRECHTENTerug naar index

 1. Het is de wederpartij niet toegestaan de software, kopieën daarvan, aanvullingen daarop of het gebruik daarvan - voor welk doel of om welke reden dan ook - aan derden, onder welke titel ook, ter beschikking te stellen of ten gebruik af te staan, of op verkeerde apparatuur te gebruiken c.q. te verveelvuldigen.
 2. Voor elke overtreding is de wederpartij verplicht, zonder nadere ingebrekestelling, onmiddellijk aan ons een bedrag van € 25.000,00 te voldoen, onverminderd ons recht op volledige schadevergoeding.

Artikel 13: HUURVOORWAARDENTerug naar index

 1. Huurovereenkomsten worden mede geregeerd door deze algemene voorwaarden, tenzij dit artikel 13 Huurvoorwaarden uitdrukkelijk anders bepaald.
 2. Onder "wederpartij" wordt in deze algemene voorwaarden mede verstaan "huurder".

Artikel 14: FACTURERINGTerug naar index

 1. Zoals overeengekomen in aanbieding.

Artikel 15: BETALINGTerug naar index

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling uitsluitend netto -contant bij oplevering c.q. levering te geschieden, zonder enige korting of schuldvergelijking. Indien geen contante betaling plaatsvindt, dan dient betaling netto te geschieden zonder enige korting of schuldvergelijking, binnen dertig dagen na factuurdatum, middels storting of overmaking op een der op de factuur vermelde bank- of girorekeningen. De door de bank/giro aangegeven valutadag is bepalend en wordt als betalingsdag aangemerkt.
 2. Iedere betaling van de wederpartij strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde rente, alsmede van de door ons gemaakte invorderingskosten en worden daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering.
 3. In gevallen dat de wederpartij:
  - in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, ofwel een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of
     een gedeelte van zijn eigendom wordt gelegd,
  - komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld,
  - enige uit kracht der wet of van deze condities op hem rustende verplichting niet nakomt,
  - nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen,
  - overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf, hebben
     wij door het enkel plaatsvinden van een der genoemde omstandigheden, het recht, hetzij de overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat enige
     rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, hetzij enig bedrag, verschuldigd door de wederpartij op
     grond van de door ons verrichte leveringen, terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is, in zijn geheel op te eisen,
     onverminderd ons recht op vergoeding van kosten, schaden en interesses.

Artikel 16: RENTE EN KOSTENTerug naar index

 1. Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum een rente van tenminste 1½% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag.
 2. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het, met inbegrip van voornoemde rente, door de wederpartij verschuldigde bedrag, met een minimum van € 250,00.

Artikel 17: TOEPASSELIJK RECHTTerug naar index

 1. Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

Artikel 18: GESCHILLENTerug naar index

 1. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door een partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslecht door de, binnen ons vestigingsgebied bevoegde Burgerlijke rechter, zulks voor zover de wettelijke bepalingen dit toestaan.
 2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde laat onverlet ons recht om het geschil voor te leggen aan de, volgens de normale competentieregels bevoegde rechter, dan wel te laten beslechten middels arbitrage of bindend advies.

Artikel 19: WIJZIGINGEN OF AANVULLINGEN VAN DEZE VOORWAARDENTerug naar index

 1. Wij hebben te allen tijde het recht deze voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.
 2. Wijzigingen en/of aanvullingen hebben geen terugwerkende kracht.